Nieuws centrumplan 2.0 Neerkant gemeente Deurne & LVN

Gemeente Deurne en LVN (leefbaar en Vitaal Neerkant) hebben in het kader van het lopend dorpsakkoord afspraken gemaakt en maken daar hieronder gezamenlijk melding van.

Aan de slag met woningbouw, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen in Neerkant

Het aanbod van voldoende woningen in verschillende categorieën, passend bij de vraag, de aanwezigheid van een basisschool en goede maatschappelijke voorzieningen is van groot belang voor de leefbaarheid van kleine kernen. Dit geldt ook voor de kern Neerkant. Leefbaar & Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne zetten samen in op woningbouw en goede voorzieningen, voor de toekomst van Neerkant.

Op donderdag 21 januari vond een (digitaal) overleg plaats tussen Leefbaar & Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne. Dit gebeurde in het kader van het eerder gesloten dorpsakkoord. In het overleg zijn goede afspraken gemaakt over woningbouwinitiatieven, het locatieonderzoek voor nieuwbouw van de basisschool en de nieuwe beweegvoorziening.

Woningbouw

Leefbaar & Vitaal Neerkant en de gemeente Deurne constateren gezamenlijk dat zij in het belang van Neerkant in willen zetten op het realiseren van woningbouw voor de verschillende doelgroepen in Neerkant. Beide partijen voelen dat de wens en noodzaak er is om zo snel mogelijk tot haalbare initiatieven te komen om aan de vraag te voldoen. Het gaat dan onder andere om ontwikkelingen in de omgeving Meistraat en in het centrum van Neerkant. 

Vervolg

Afgesproken is dat een gezamenlijke projectgroep wordt geformeerd om de haalbaarheid van woningbouwinitiatieven in het gebied van de Meistraat verder in beeld te brengen. Aan initiatiefnemers wordt gevraagd hierbij aan te sluiten.

Onderwijs en maatschappelijke voorzieningen

In oktober is het raadsvoorstel Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee zijn de financiële kaders door de gemeenteraad vastgesteld. Voor Neerkant staat vanuit de gemeente het realiseren van een beweegvoorziening op de planning. Daarnaast is het nodig om de basisschool te vervangen. Hier is budget voor beschikbaar vanuit onderwijshuisvesting. Er vindt een locatieonderzoek plaats waarbij meerdere scenario’s worden bekeken en waar mogelijk wordt gekeken naar slimme combinaties van voorzieningen. De scenario’s die worden onderzocht, zijn: de school in de kerk, een combinatie van meerdere functies in of bij gemeenschapshuis De Moost of nieuwbouw op de huidige locatie.

Vervolg

De gemeente Deurne en Leefbaar & Vitaal Neerkant bespreken in de komende tijd samen de scenario’s. Leefbaar & Vitaal Neerkant krijgt hierbij de gelegenheid om input te leveren en reacties te geven voordat de besluitvorming plaatsvindt.

NeerkantOnline