Bericht jaarvergadering c.v. de Ulewappers

c.v. de Ulewappers Neerkant
Secretariaat
Pijlkruidweg 29
5758 CC Neerkant
 : 077-8441989 / 06-51473109 : secretariaat@cvdeulewappers.nl  : www.cvdeulewappers.nl
KvK : 40237514
IBAN : NL11 RABO 0136091148


Bericht jaarvergadering seizoen 2019-2020


Beste dames en heren,
Op vrijdag 22 mei 2020 staat onze jaarvergadering gepland. Gezien de coronacrisis en de maatregelen die het RIVM heeft opgelegd, zijn wij genoodzaakt om de jaarvergadering, op de manier zoals we gewend zijn, af te blazen. We kunnen elkaar niet in grote getalen fysiek ontmoeten. Om toch verder te kunnen gaan met het besturen van onze vereniging, informeren wij jullie via dit bericht over de oorspronkelijk agenda en ons voorstel op welke manier wij de jaarvergadering dit jaar willen houden.
Agenda
De oorspronkelijke agenda van de jaarvergadering zag er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering 2019.
 3. Jaarverslag seizoen 2019-2020.
 4. Financieel verslag.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
   Aftredend en herkiesbaar:
  o Patrik Trines (voor 1 jaar).
  o Alex Loeve (voor 3 jaar)
  o Willie Verberne (voor 3 jaar)
   Aftredend en niet herkiesbaar:
  o N.v.t.
   Kandidaten namens het bestuur:
  o N.v.t.
  Nieuwe kandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de jaarvergadering aanmelden bij het bestuur.
 8. Afscheidnemende leden, te weten Rick Donkers.
 9. Mededelingen.
 10. Rondvraag. 11. Sluiting.
  Jaarvergadering seizoen 2019-2020
  Gezien de situatie waarin we ons bevinden stellen wij voor om de jaarvergadering seizoen 2019-2020 schriftelijk c.q. per email te doen. Dat wil zeggen:
   Vrijdag 22 mei 2020 sturen wij alle belangstellenden per email:
  o Notulen van de jaarvergadering 2018-2019 (d.d. 24-05-2019). o Jaarverslag seizoen 2019-2020.
  o Verslag / verklaring kascontrolecommissie.
  Alle leden en commissieleden ontvangen bovenstaande informatie. Ben je geen (commissie)lid en wil je bovenstaande informatie ontvangen, stuur dan een verzoek hiertoe naar secretariaat@cvdeulewappers.nl.
   Vanaf vrijdag 22 mei 2020 ligt het financieel jaarverslag gedurende een week bij de penningmeester ter inzage. Als je dit in wilt zien, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@cvdeulewappers.nl.
  c.v. de Ulewappers Neerkant
  Secretariaat: Pijlkruidweg 29, 5758 CC Neerkant
  E-mailadres: secretariaat@cvdeulewappers.nl , telefoonnummer 077-8441989 / 06-51473109 c.v. de Ulewappers
  Neerkant
   Nieuwe leden voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 aanmelden via het secretariaat. De kascontrolecommissie bestond uit Jurgen Bukkems en Maikel Smeets. Jurgen heeft de periode van 2 jaar volbracht en is daardoor aftredend.
   De uitslag van de bestuursverkiezing als volgt vorm te geven: Herkozen:
  o Patrik Trines (voor 1 jaar).
  o Alex Loeve (voor 3 jaar).
  o Willie Verberne (voor 3 jaar).
   Er wordt een gepast moment gezocht voor het officiële afscheid van Rick Donkers. Overigens blijft Rick wel actief binnen o.a. de commissie Kletsavond.
   Evt. mededelingen vanuit het bestuur nemen wij op in de notulen van de jaarvergadering.
   Voor het stellen van vragen t.b.v. de rondvraag, is iedereen tot vrijdag 29 mei 2020 in de
  gelegenheid om dit per mail te doen via secretariaat@cvdeulewappers.nl.
   Van deze jaarvergadering worden, zoals gebruikelijk, notulen opgemaakt.

 11. Tot slot
  Mochten er bezwaren zijn tegen bovenstaande afdoening, de inhoud daarvan of de voorgestelde besluiten, dan vernemen wij dit graag uiterlijk woensdag 20 mei 2020. Ook dit kan per email via secretariaat@cvdeulewappers.nl. Wij gaan dan kijken naar evt. andere opties of oplossingen.
  Wij vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Blijf vooral gezond en hopelijk treffen we elkaar snel in betere tijden.

Met vriendelijke groet, Patrik Trines
Secretaris c.v. de Ulewappers
077-8441989 b.g.g. 06-51473109
secretariaat@cvdeulewappers.nl