LVN informatie centrumplan 2.0 (CPN 2.0)

Informatie centrumplan 2.0

Al meer dan een jaar is de projectgroep “Centrumplan `Neerkant 2.0” (CPN 2.0) bezig met het ontwikkelen van een nieuw gedeelte van het centrum aan de Dorpsstraat. Dit omdat er een grote behoefte is aan het verbeteren van de maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, binnensport, elkaar ontmoeten en meer woningen voor senioren en starters of voor levensbestendige woningen aansluitend bij de voorzieningen in de Moost.

Besluit van de Gemeenteraad.

Het afgelopen half jaar moest er gewacht worden op een beslissing van de gemeenteraad over hoe de beschikbare 10 miljoen euro over de verschillende behoeftes die er in geheel Deurne leven, zouden worden verdeeld. Op 13 oktober heeft de raad daarover een beslissing genomen. Een bedrag van 6.8 miljoen euro is door de raad beschikbaar gesteld als bijdrage voor een nieuw te bouwen zwembad dat zeker rond de negen miljoen euro zal gaan kosten om aan de wensen van de twee zwemverenigingen en van LACO, de huidig eigenaar en exploitant van het zwembad, te voldoen. Zonder deze bijdrage acht de Raad een nieuw zwembad niet te realiseren en dreigt Laco het huidige zwembad te sluiten, zodat er dan in Deurne zelf niet meer gezwommen kan worden. Lang is hierover gediscussieerd, maar hierover is nu duidelijkheid.

Budget voor overige maatschappelijke voorzieningen.

Daarmee is nu ook duidelijk dat de gemeente nog 3.2 miljoen euro wil besteden aan dewensen van alle wijken en kerkdorpen in onze gemeente en van alle overige sportverengingen die de gemeente rijk is. Er is op allerlei bijeenkomsten en onderzoeken een behoefte bekend geworden van meer dan 7 miljoen euro, dus dat zal nog een heel gepuzzel worden voor de gemeente wat er voor dit geld wel en niet gerealiseerd kan worden. Een belangrijke suggestie van de Raad hierbij is: “zoek naar slimme oplossingen”. De wethouder moet nu op basis van een aantal door de Raad vastgestelde bouwstenen met een plan van aanpak komen en snel aan de slag.

Wat willen we in Neerkant?

Op 30 juni 2019 hebben alle aanwezigen op een openbare bijeenkomst in De Moost zich duidelijk uitgesproken voor de bouw van een nieuwe basisschool, een goed bruikbare binnensportaccommodatie voor de sportclubs in Neerkant zoals oa voor Neerkandia en de Treffers om te trainen en voor NVC om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit naast het gebruik van de school en allerlei andere groepen, die de ruimte willen gebruiken voor bewegen en spelen. Daarnaast werd duidelijk de wens uitgesproken dat een en ander gebouwd zou worden in een multifunctioneel complex aangrenzend aan `de `Moost zodat de `Moost nog meer als ontmoetingscentrum voor alle groeperingen in het dorp kan dienst doen en ook de kinderopvang daar weer in wordt ondergebracht. Zorg daarbij aansluitend voor een goede en veilige multifunctionele buitenruimte waar bewogen en gespeeld kan worden door jong en oud. “Zoek slimme combinaties om optimaal van elkaars ruimtes gebruik te kunnen maken”.Benut daarna de vrijkomende locaties inclusief het “pand Broekmans” om ruimte te scheppen voor nieuwbouw voor senioren en starters en levensbestendig wonen. 

De wensen sloten bijna naadloos aan bij wat het college van Burgemeester en Wethouders voor Neerkant noodzakelijk achtte in hun potloodschets.

Initiatief Projectgroep CPN 2.0

Op basis van dit advies van het College en het draagvlak, dat overduidelijk op meerdere bijeenkomsten bleek bij alle aanwezigen, is de projectgroep voortvarend aan de slag gegaan. Er is overlegd geweest met alle betrokkenen in het gebied en er zijn vlekkenplannen gemaakt met slimme combinaties van functies, onder de titel “Neerkant verbindt”. In januari is even pas op de plaatste gemaakt, omdat duidelijk was dat eerst de Raad een uitspraak moest doen over de verdeling van het beschikbare budget. Ondertussen werd ook duidelijk dat onderwijsvoorzieningen, zoals een schoolgebouw en een gymzaal, niet uit dit budget betaald hoeven te worden, omdat het rijk hier apart jaarlijks geld voor beschikbaar stelt.

Kader voor afweging school in bestaand gebouw of nieuwbouw.

In het afwegingskader dat door de gemeente al eerder was vastgesteld staat dat het College eerst moet onderzoeken of een maatschappelijke functie in een bestaand gebouw kan worden ondergebracht, voordat zal worden overgegaan tot nieuwbouw. Dat heeft geresulteerd in het verzoek van het College aan het schoolbestuur van Prodas, of het mogelijk en gewenst is om de school in een bestaand gebouw, in dit geval het huidige kerkgebouw, onder te brengen. Op zich valt zo’n onderzoek te begrijpen, maar stemt totaal niet overeen met de duidelijke wens zoals op 30 juni 2019 door alle aanwezigen is uitgesproken. Bovendien werd het onderzoek gedurende maanden in het geheim voorbereid door de gemeente en goedgekeurd door het College, zonder dat de projectgroep en anderen die bij het overleg steeds betrokken warenhiervan op de hoogte werden gesteld. Zoiets versterkt niet het wederzijds vertrouwen dat bij een dergelijke aanpak zo belangrijk is.

Stand van zaken nu.

De projectgroep kan niet anders dan wachten op de uitslag van het onderzoek, dat naar verwachting eind november is afgerond. Wel heeft zij ondertussen aan alle politieke partijen en het College laten weten dat zij een plaatsing van de school elders, ook al is de afstand beperkt, ziet als een gemiste kans voor Neerkant om voor lange tijd een goed functionerende multifunctionele accommodatie binnen een veilig besloten gebied te realiseren. Het biedt de beste mogelijkheden om binnen een beperkt budget met slimme combinaties alle door het dorp gewenste maatschappelijke voorzieningen te bewerkstelligen. Ook is het de projectgroep bekend dat Prodas instemt met een multifunctionele accommodatie, mocht de gemeente daartoe besluiten. Maar die beslissing is dus uiteindelijk aan de gemeente, niet aan Prodas. Deze heeft alleen op verzoek van de gemeente het onderzoek laten uitvoeren naar een mogelijke plaatsing van de school in het kerkgebouw ten opzichte van nieuwbouw, waar dan ook, op basis van een programma van eisen en financiële randvoorwaarden.

De Raad heeft de wethouder opgeroepen nu zo snel mogelijk met een planning te komen en met alle belanghebbenden tot nadere uitwerkingen en kostenramingen te komen. Wij zullen daar van onze kant ook op aandringen wat Neerkant betreft.

Reacties

Zonder de huidige corona maatregelen zou de projectgroep iedereen op de openbare bijeenkomst in de Moost die op 12 november stond gepland hebben bijgepraat. Omdat dit op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort, hebben we ervoor gekozen om u op deze manier bij te praten. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt kunt u die mailen naar info@neerkantonline.nl. Deze worden dan doorgestuurd en neemt een van de leden van de projectgroep of van de stuurgroep van LVN hierover contact met u op.

NeerkantOnline