Politieke standpunten op 5 stellingen over Neerkant.

Stelling: 1Nog voor de zomer van dit jaar moet er na jaren van stilstand, in samenspraak met alle betrokken partijen, begonnen worden aan de realisatie van de verbetering van het centrum van Neerkant met een Multifunctioneel Complex bij de Moost met: een nieuwe school inclusief kinderopvang en een sportzaal die minimaal voor allesportverenigingen geschikt is. Aangevuld met woningen/appartementen voor starters en senioren vanaf Bakkershof.

Antwoorden:

CDA: Met de school, gymzaal en woningen moet op korte termijn gestart worden. Zittende politieke partijen met wethouder hebben in de aflopen jaren eindeloos vergaderd en geen steen gelegd. CDA stelt voor om inwoners vertrouwen te geven, en mede laten bepalen waar  en hoe school, gymzaal en woningen gerealiseerd kunnen worden.

DeurneNU pleit voor het zoeken naar slimme combinaties in goed overleg met alle betrokkenen.Dat vinden wij van cruciaal belang. 

De gemeente neemt een voortrekkersrol om te komen tot een passende en haalbare oplossing voor meerdere doeleinden (onderwijs, sport, spel en wonen) in overleg met de inwoners en verenigingen.

Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA: Neerkant wacht al te lang op nieuwe, toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen, waarin diverse functies kunnen worden gekoppeld. Keuzes maken zijn daarvoor onvermijdelijk. Voor woningen/appartementen vanaf Bakkershof geldt dat de gemeente wat ons betreft meewerkt aan goede plannen die in de Neerkantse behoefte voorzien. Maar de gemeente bouwt zelf geen woningen.

VVD: Wij hebben ervoor gezorgd dat er een budget is van 10 miljoen euro om te investeren in maatschappelijke voorzieningen. Nu moet er doorgepakt worden. We willen resultaat zien! We eisen dat er in 2022 zichtbaar iets gebeurt in Neerkant, Walsberg en Zeilberg. Slimme combinaties van onderwijs, sport, ontmoeten zijn en blijven daarbij de oplossing.

DOE: Neerkant moet voor de zomer duidelijkheid krijgen over de investeringen in de nieuwe school, beweegvoorziening in combinatie met De Moost en woningbouw voor een goede leefbaarheid. Het budget van de gemeente staat vast. Er kan meer met zelfwerkzaamheid. Daarbij moet rekening worden gehouden met een optimaal gebruik en aansluiting bij toekomstige behoeften.

50plus: Als 50Plus begrijpen we de wens van de bewoners (wijkraad) van Neerkant om dit nog voor de zomer van 2022 het begin hiervan gerealiseerd te willen zien. Wat ons betreft, en gezien de tijdslijn waarin we ons nu bevinden, lijkt het ons redelijker en beter om ervan uit te gaan dat dit begin gemaakt moet zijn voor eind Oktober 2022 (denk aan vakantietijd in de zomer, coalitievorming tot waarschijnlijk ergens in mei, …).En natuurlijk willen wij als 50Plus, zoals ook aangemerkt in andere discussies en overzichten, dat welzijn en welstand voor burgers het meest belangrijke focus-punt moet zijn van gemeente Deurne en niet vooral aandacht schenken aan kapitaalkrachtige partijen met wensen en ideeën. Anders gezegd, wat ons betreft moet gemeente Deurne in alles wat ze doet als hoofddoel hebben dat burgers in Deurne zich gelukkig kunnen voelen en ook daadwerkelijk voelen. En natuurlijk hebben burgers verschillende ideeën maar daarvoor moet de gemeente in alles wat ze doet in overleg gaan en samen met de burgers tot afspraken komen.Dit geldt ook voor het centrum van Neerkant, en elk ander Deurnes parochie dorp, en een goede invulling van dit centrum.

BTD: De huisvesting van maatschappelijke voorzieningen verloopt stroef in Deurne. De gemeenteraad heeft budget vrijgemaakt maar het stokt bij de uitvoering. 
Het huidige gemeentebestuur heeft het projectmanagement gewoon niet goed in de vingers. Het gevoel ontbreekt en het gaat mis in Neerkant, bij de Spoortunnel, De Wiek, in de Zeilberg, bij de Soemeersingel enz. 

Transparant Deurne zet in op een kwaliteitsverbetering bij het bestuur!

Stelling: 2De gemeente moet in overleg met LVN nu echt  werk gaan maken van goed onderhoud en inrichting openbare ruimtezoals onderhoud speelveldjes, parkeerruimtes, onderhoud trottoirs/voetpaden in het centrum en meer groen in binnen en buitengebied van Neerkant. Dit in overleg en in samenwerking met LVN.

Antwoorden:

CDA: Dit moet doelgericht opgepakt worden. Met een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Gemeente. Wanneer inwoners zelf werkzaamheden verrichten, willen we deze belonen met een bijdrage in de kas van bijv. de buurtvereniging. Denk aan het schilderen van bankjes, speelveldjes aan de Pijlkruidweg (losliggend kunstgras) en pastoor van Erpstraat (vele dode takken).

DeurneNU staat, zie ons programma, voor méér geld naar het onderhoud van de openbare ruimte, zo ook in Neerkant. In overleg met inwoners wordt geprioriteerd. Speelvoorzieningen moeten veilig en goed onderhouden zijn. Bij bouwplannen moetworden gekeken naar een klimaatadaptieve inrichting waarbij inbreng van de inwoners zeker moet worden meegenomen.

Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA: Wij staan voor meer groen in onze gemeente, zo ook binnen de kern en het buitengebied van Neerkant. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van mens en dier. Bij de overige inrichting van de openbare ruimte worden inwoners als een volwaardige partner van de gemeente gezien.

VVD: Wij pleiten voor mooie groene woonwijken waar het prettig wonen is met de daarbij behorende voorzieningen. Stoeptegels moeten recht liggen en onkruid is verwijderd. Zo voorkomen we verloedering. 
We moedigen initiatieven van bewoners en organisaties aan om de eigen straat of buurt te vergroenen en te onderhouden aan.  

DOE: Een goed onderhouden openbare ruimte, inclusief groen, zorgt voor een prettigere woon- en leefomgeving. Daarbij horen voldoende speelvoorzieningen voor jong en een rechte stoep voor oud. Daarom wil DOE! ook samen met de inwoners van Neerkant weer investeren in de kwaliteit hiervan.

50plus: Inrichting en onderhoud van openbare ruimte is altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente met name voor de onderwerpen die in uw stelling worden aangegeven. Het is niet erg slim van het gemeentelijke bestuur als hiervoor niet gezocht wordt naar mogelijkheden voor het krijgen van ondersteuning en wellicht hulp van wijkraden en burgers. Dit gezegd hebbende lijkt het ons duidelijk dat dit wat 50Plus betreft geen discussie hoeft te zijn. Dit hoort zoiets als de cultuur in het gemeentehuis te zijn en natuurlijk deel te zijn van alle uitvoerende instanties die ons gemeentelijke bestuur hiervoor inschakelt of in wil schakelen.

BTD: Het groenonderhoud is een thema in de hele gemeente Deurne. Iedereen klaagt erover maar niemand vindt gehoor? Het is een gemeentelijke taak, die moet je niet klakkeloos bij burgers neerleggen. 

Wel een goede optie is om op beeldbepalende locaties afspraken te maken met vrijwilligers, LVN of verenigingen. Groen met liefde onderhouden, betekent immers een betere kwaliteit voor hetzelfde geld.  

Stelling: 3 Gemeente moet nu echt werk maken van meer verkeersveiligheid in Neerkant in binnen en buitengebied, zoals afslag A67 via Koeweideweg en meer snelheidsbeperkende maatregelen op allerlei plaatsen in het dorp doorvoeren in overleg met LVN.

Antwoorden:

CDA: In belang van de veiligheid voor schoolgaande kinderen en ander fietsverkeer, stelt CDA voor om buurtbewoners het vertrouwen te geven, om ondersteund door verkeersdeskundige een oplossing te bepalen. Wij denken daarbij aan snelheidsbeperking op de oa Koeweideweg, en een verbod op vrachtverkeer voor de Sint Vincentiusstraat van en naar Helenaveen.

DeurneNU: Snelheidsbeperkende maatregelen zorgen niet altijdvoor de meest veilige situaties. We vinden het  belangrijk om per situatie te kijken welke (veiligheids)maatregelen geschikt zijn voor een goede en veilige doorstroming van het verkeer. Het gebruik van sluiproutes willen we vermijden door de hoofdwegen zo aantrekkelijk mogen te maken/houden.

Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA: Verkeersveiligheid heeft voor ons hoge prioriteit, zeker in de nabijheid van scholen en woonwijken. We zetten in op het bevorderen van gebruik van de fiets in plaats van de auto. Snelheidsbeperkende maatregelen kunnen dit stimuleren. Ook pleiten we voor speciale veilige fietsroutes (fietsstraten) voor middelbare scholieren.

VVD: In brede zin zijn we ervoor dat de verkeersveiligheid binnen woongebieden wordt gestimuleerd met snelheidsbeperkende maatregelen en dat provianciale wegen en de A67 waar nodig worden uitgebreid om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Gesprekken rondom de verkeersveiligheid worden idealiter altijd gevoerd met bewoners, LVN en veiligheidsdiensten. Dit moet een continu proces zijn.

DOE: Het belang van verkeersveiligheid is groot en LVN heeft met de gemeente een inventarisatie uitgevoerd voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. In overleg kom je vaak tot de beste oplossingen! Inwoners kennen per slot van rekening gevaarlijke plekken het beste. Goed om dit in de komende periode aan te pakken.

50plus: Voor 50Plus is veiligheid van burgers en (tijdelijke) bezoekers een heel erg groot goed, zelfs het hoogste goed. Zonder veiligheid of veilig gevoel kun je het nooit hebben over een gevoel van voldoende welzijn en zelfs welstand.Dus elk onveiligheidssignaal dient niet zomaar van tafel af geveegd te worden maar serieus genomen te worden. En ook nu geldt voor 50Plus dat het streven altijd dient te zijn om met direct betrokkenen (mensen met onveiligheidsgevoel dan wel mensen die de onveiligheid hebben ervaren), eventueel direct aanwonenden (als het over een gebied gaat) en ook een wijkraad in overleg te gaan over de gemelde onveiligheidssituatie om de beste afweging te kunnen maken waarmee maatregelen kunnen worden genomen om onveiligheid te voorkomen en een veiligheidsgevoel zeker te stellen.

BTD: In de dorpskern zijn auto’s te gast en past 30km/u. Het buitengebied kenmerkt zich door veel smalle en bochtige wegen. Waar mogelijk wil je fietsers en auto’s scheiden. Dit zorgt er bovendien voor dat Deurne toeristisch aantrekkelijker wordt. Zeker rondom Neerkant zijn goede combinaties tussen toeristische aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid te leggen.

Stelling: 4Verduurzaming in alle buurten moet in Neerkant krachtig worden aangestuurd door middel van pilots die de gemeente met personele inzet ondersteunt gedurende de komende vier jaar, te beginnen in 2022 in samenwerking met LVN

Antwoorden:

CDA: Het onderzoeken naar mogelijkheden of pilots voor de verduurzaming van buurten vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen inwoners en gemeente Deurne. Belangrijk hierin is de participatie en vertrouwen in buurtbewoners. Door de stijgende financiële woonlasten, is het volgens CDA Deurne niet realistisch om gedwongen verduurzaming door te voeren.

DeurneNU: Eens! DeurneNU vindt het van belang dat bewoners, stichtingen en verenigingen worden geïnformeerd en ondersteund waar nodig. Samenwerking tussen de gemeente, dorpsraden(LVN) en inwoners, met name om de vraag naar energie te verminderen, is volgens ons hierin de juiste weg tot succes. We stimuleren hierbij innovatie ideeën.

Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA: Tegengaan van klimaatverandering is dé uitdaging van onze generatie. Het treffen van energiebesparende maatregelen en overstappen op alternatieve energieopwekking heeft voor heel Deurne dan ook onze hoogste prioriteit. Alleen zo halen we tijdig de klimaatdoelen.Pilots kunnen daarbij helpen.

VVD: We ondersteunen dit idee, we moeten vaart maken willen we de ambities 2030 en 2050 realiseren en daar is duidelijke taal en heldere communicatie bij nodig. We maken per wijk en kerkdorp een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing, LVN en het gesloten dorpsakkoord spelen daarin voor Neerkant een belangrijke rol. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. Als inwoner moet je kunnen kiezen voor zowel de techniek als de kosten die jij wilt maken om je huis warm te houden.

DOE: Samen met de inwoners van Neerkant moeten we werk maken van klimaatadaptatie en verduurzaming. Dat moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat betekent dat de gemeente zoveel mogelijk rekening houdt met keuzevrijheid van inwoners en hun portemonnee. LVN is daarbij de aangewezen partner voor de gemeente.

50plus: Voor wat 50Plus betreft zijn pilots heel waardevol en moeten die vooral ingezet worden als een soort van proef om te zien hoe bedachte zaken (zullen) gaan uitwerken als de maatregelen meer dominant of meer permanent worden ingezet. Vooral voor het benoemen van pilots is het waardevol dat onderwerpen in samenspraak met een wijkraad worden gedefinieerd en daarna met burgers die, gezien een pilot, daar het meeste mee in aanraking zullen komen worden afgestemd voor het fijnslijpen van elke pilot zodat draagvlak aanwezig is, resultaten beter gemeten en getoetst kunnen worden. Hiermee kan ook veel beter een toekomstig resultaat van voortzetten van pilot situaties als permanente zaken verder tot verbetering worden gebracht.Voor 50Plus een stelling die helemaal aansluit bij hetgeen 50Plus van zins is, vooral als 50Plus voldoende sterk mag deelnemen in het gemeentelijke bestuur, door te zetten. En natuurlijk zullen we, in een oppositierol, hierover keer op keer vragen gaan stellen en ook blijven stellen, aan al diegene die besluiten nemen zonder hiervoor echte doelstellingen te hebben en hiervoor niet voldoende draagvlak bij de burgerbevolking hebben verworven volgens onze inzichten.

BTD: Verduurzaming begint bij laaghangend fruit. Maatregelen waar je eigenlijk niet over hoeft na te denken. Aan de andere kant, bij het aardgasvrij maken van hele wijken kijken we echter liever de kat uit de boom en laten we graag andere gemeenten het wiel uitvinden.

Stelling: 5Burgerparticipatie en inspraak moet in onze gemeente structureel geregeld worden via de bestaande dorps- en wijkraden, die dan daarbij de eigen inwoners kunnen raadplegenof inschakelen. Dit is belangrijk bij alledorps- en wijkaangelegenheden, maar ook bijzaken die heel de gemeente aangaan, zoals bijvoorbeeld de energietransitie in de komende jaren.

Antwoorden:

CDA: Te vaak zien we dat gemeente Deurne, met oogkleppen op en oordoppen in handelt zonder inwoners te betrekken. Vrijwilligers worden jaren lang aan het lijntje gehouden. CDA wil samen met Neerkant laten zien dat er zoveel meer kan, door met de juiste  ondersteuning de inbreng van inwoners centraal te zetten.

DeurneNU: De inwoners van een dorp of kern weten zelf het beste wie voor wat kan worden geraadpleegd of ingeschakeld. Burgerparticipatie en inspraak zijn belangrijk, alsook een goede samenwerking tussen de dorps- en wijkraden en de gemeente. 

Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA: Dorps- en wijkraden zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners en verdienen een serieuze positie als structurele gesprekspartner, ook in Neerkant. Maar burgerparticipatie en inspraak kan en moet ook op andere wijze, individueel of gezamenlijk, kunnen plaatsvinden. Wij staan voor een combinatie van beide.  

VVD: Participatie is van groot belang en een kernpunt in ons programma. Wij willen een “gemeente nieuwe stijl” die faciliterend optreedt en inwoners de ruimte geeft om hun eigen ideale woonomgeving mede vorm te geven. Voor veel ontwikkelingen is het wenselijk dat initiatiefnemer en belanghebbenden direct contact hebben met elkaar over de invulling van een ontwikkeling. Ook spelen de dorps- en wijkraden hierin een grote rol en wij zijn voorstander van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente zodat structurele afstemming gewaarborgd wordt.

DOE: ziet dat inwoners van onze gemeente actief willen meewerken aan het verbeteren van deleefomgeving. We willen hierin een volgende stap zetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:• gezamenlijke doelen met inwoners bepalen (agenda);• uitgebreide behandeling van burgerinitiatieven;• optimaal benutten van de kennis en ideeën van inwoners;• optimale ondersteuning vanuit de gemeente.

50plus: Dit hebben we in de eerdere stellingen voor 50Plus al aangegeven heel erg belangrijk te vinden. En natuurlijk moeten het gemeentelijke bestuur daarbij niet alleen met (direct belanghebbende) burgers in gesprek gaat maar hierbij hoort tevens dat de wijkraad een stem heeft. Een wijkraad kan immers een zeer behulpzame partij zijn in dit geheel.

BTD: Dorps- en wijkraden zijn een waardevolle gesprekspartner voor de gemeente. Met de huidige technische middelen kan burgerparticipatie echter ook veel directer, 1-op-1, daar hoeft niet altijd een extra laag tussen te zitten. Overal in het land zien we goede voorbeelden zoals burgertoppen en G1000-initiatieven. Nu zien we al mensen denken, “daar heb ik toch allemaal geen tijd voor”. Wees gerust, ook daaraan wordt gedacht, zodat ieders stem eerlijk en gewogen kan doorklinken